دوره آموزشی ويولون _ شهريار صابران

جزئیات دوره

اطلاعات دوره

عنوان ويولون _ شهريار صابران
سرفصل آموزشی ويولن
مدت زمان جلسه 20 دقیقه
مدرس شهريار صابران
تعداد جلسه 8
مبلغ دوره 10,000,000 ریال
مبلغ نهائی 10,000,000 ریال